ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์ https://www.mauricelacroix.com/ (“เว็บไซต์”) นี้ดำเนินการโดย Maurice Lacroix SAสาขาของ Medinova AG ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ รู เดส์ รังจิเยร์ 21 2350 แซนเญอเลชิเยร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (“Maurice Lacroix”) เลขทะเบียนบริษัท CHE-236.667.906 และเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม CHE-116.286.044 ตลอดทั้งเว็บไซต์ คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" นั้นหมายถึง Maurice Lacroix SA

ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ของเว็บไซต์คือ Maurice Lacroix ซึ่งโฮสต์โดย Salesforce Commerce Cloud

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ (“TOU”) ต่อไปนี้ อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์

ToU เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงบริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ (“บริการ”) ToU เหล่านี้นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้ร่วมสนับสนุนเนื้อหา

โดยการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนการใช้บริการ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตาม ToU เหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตาม ToU เหล่านี้ คุณต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรืออัปเดต ToU เหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา เราจะโพสต์ ToU เวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์เสมอ พร้อมเปิดเผยวันที่ "อัปเดตล่าสุด" เพื่อแสดงถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ่าน ToU เหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราได้ดำเนินการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลผูกพันกับคุณ

ส่วนที่ 1 – การเข้าถึงเว็บไซต์ การลงทะเบียน และการสมัครใช้บริการ

1.1. คุณสามารถลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเว็บไซต์และบริการของเราเป็นครั้งคราวได้บนเว็บไซต์ เมื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเว็บไซต์และบริการ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันทุกประการและตลอดเวลา ในกรณีที่ข้อมูลที่คุณให้ไว้ตอนลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อความของเรา และเพื่อป้องกันไม่ให้ Maurice Lacroix ติดต่อกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจ หากคุณลงทะเบียนสำหรับบริการที่ต้องมีการยืนยันตัวตนก่อน (เช่น บัญชี รายการสิ่งที่อยากได้) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน และการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณทั้งหมด (“รายละเอียดบัญชี”) แต่เพียงผู้เดียว และยอมรับความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้สิ่งเหล่านี้ (รวมถึงกิจกรรมของบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยใช้รายละเอียดบัญชีของคุณ) แต่เพียงผู้เดียว Maurice Lacroix ได้รับอนุญาตให้อาศัยการกระทำหรือการสื่อสารใดๆ ที่ได้รับภายใต้รายละเอียดบัญชีของคุณ ราวกับว่าคุณเป็นผู้กระทำหรือสื่อสารดังกล่าว เว้นเสียแต่ Maurice Lacroix จะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่น คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที หากคุณสงสัยว่ามีการใช้รายละเอียดบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.2. โดยทั่วไป บริการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี (หรือต่ำกว่าอายุบรรลุนิติภาวะตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล) หรือสำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ในความปกครอง คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในการอุปการะของคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณอายุต่ำกว่าอายุข้างต้น โปรดอย่าดู ใช้งาน ลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเว็บไซต์หรือบริการนี้ หากเราพบว่าคุณมีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี หรือต่ำกว่าอายุบรรลุนิติภาวะตามเขตอำนาจศาลของคุณ (หรือแสดงอายุของคุณบิดเบือนความจริงอย่างฉ้อฉลในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก ถ้ามี) เราจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกของคุณทันที ถ้ามี และหยุดให้บริการแก่คุณ เราแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์หรือผู้ปกครองของผู้ใหญ่ที่อยู่ในความปกครองใช้เว็บไซต์ ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เยาว์หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในความปกครอง เกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาตามความเหมาะสม

ส่วนที่ 2 – การใช้บริการ ระยะเวลา และการยุติ

2.1. คุณตกลงว่าในการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะไม่:
• ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเป็นอย่างอื่น หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น
• ใช้รายละเอียดบัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
• ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามที่ขัดขวาง ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ ทำให้ความพร้อมใช้งานหรือความสามารถในการเข้าถึงของเว็บไซต์ลดลง หรือทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพน้อยลง
• หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ และยุ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
• รับหรือพยายามที่จะรับข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารใดๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเจตนาผ่านทางเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือละเอียดอ่อนอื่นๆ)
• ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ
• ใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือในทางที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
• อัปโหลด โพสต์ หรือส่งผ่านเว็บไซต์เนื้อหาใดๆ ที่:
o ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นอันตราย คุกคาม เหยียดหยาม ก่อกวน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ก้าวร้าว รุนแรง ลามกอนาจาร หยาบคาย กล่าวร้าย เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือไม่เหมาะสมอื่นๆ
o ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต
o ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
o มีไวรัสหรือมัลแวร์ในรูปแบบอื่นๆ

2.2. Maurice Lacroix อาจยุติการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกของคุณทันที หรือระงับได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่คุณละเมิดสาระสำคัญใดๆ ของ ToU เหล่านี้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการเยียวยาอื่นๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Maurice Lacroix จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยุติหรือการระงับทางอีเมลหรือไปรษณีย์ตามความเหมาะสม และรายละเอียดบัญชีของคุณ ถ้ามีการปิดใช้งาน ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการยุติจะยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด การลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งบริการของคุณจะมีผลเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

2.3. คุณสามารถยุติการลงทะเบียนหรือการสมัครใช้บริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยส่งอีเมลไปที่ info@mauricelacroix.com เราจะส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่นๆ เพื่อยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกของคุณ

ส่วนที่ 3 – นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

3.1. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ก่อนอัปโหลดหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เว็บไซต์ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด คลิกที่นี่

3.2. เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบในการเรียกดู หากคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจประมวลผล [insert link to Cookie Policy].

ส่วนที่ 4 – บริการอิเล็กทรอนิกส์

4.1. บางส่วนของบริการอาจกำหนดว่าต้องให้บริการผ่านช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ข้อความ หรือโทรศัพท์ คุณยอมรับว่าเราอาจติดต่อคุณสำหรับบริการในประเด็นที่เกี่ยวข้องทาง SMS อีเมล หรือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และคุณรับทราบว่าในบางเขตอำนาจศาล การใช้บริการมือถืออาจส่งผลให้ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับคุณ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ส่วนที่ 5 – การคุ้มครองสิทธิ์ทางอุตสาหกรรมและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1. เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ โลโก้ ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ การนำไปใช้ และการใช้งานเว็บไซต์ เค้าโครง โครงสร้าง รวมถึงการจัดระเบียบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ การรวบรวมและการจัดระเบียบของข้อมูลและสารสนเทศ คลิปวิดีโอ ดนตรีประกอบ คลิปเสียง การออกแบบ อุปกรณ์ ชื่อโดเมนและ URL หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") นั้นเป็นของเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั่วโลก การใช้เนื้อหาใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตาม ToU เหล่านี้ถือเป็นการละเมิด ToU เหล่านี้ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่นๆ คุณเข้าใจและตกลงว่าไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่งต่อ ดัดแปลง หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Maurice Lacroix เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้ในที่นี้

ส่วนที่ 6 – การส่งเนื้อหา

6.1. หากคุณส่งข้อมูลเฉพาะบางอย่างตามคำร้องขอของเรา หรือคุณส่งไอเดียใหม่ๆ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเนื้อหาอื่นๆ โดยไม่ได้มีการร้องขอจากเรา ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “การส่งเนื้อหา” ) คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาที่ส่งมาดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ คุณจะยังคงเป็นผู้ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่ส่งนั้น แต่โดยการอัปโหลด จะถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์ใช้งานทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ผูกขาดแก่เราในการใช้งาน ดำเนินการ จัดเก็บ คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ แจกจ่าย และเปิดให้บุคคลที่สามใช้งานได้ในรูปแบบและสื่อใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นๆ

6.2. คุณรับทราบและตกลงว่า Maurice Lacroix ไม่มีและจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพัน (1) ในการรักษาการส่งเนื้อหาไว้เป็นความลับ (2) ในการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการส่งเนื้อหาใดๆ หรือ (3) ในการตอบสนองต่อการส่งเนื้อหาใดๆ

6.3. เมื่อใดก็ตามที่คุณอัปโหลดหรือการส่งเนื้อหามาที่เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ "การใช้บริการ" ที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ 2.1 คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของการส่งเนื้อหา หรือการโพสต์ใดๆ ที่คุณทำโดยสมบูรณ์ Maurice Lacroix อาจตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการกระทำดังกล่าว หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่าเนื้อหาที่ส่งมามีการละเมิด ToU เหล่านี้ Maurice Lacroix อาจตรวจสอบข้อกล่าวหา และตัดสินโดยสุจริตและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าจะทำการลบเนื้อหาที่ส่งมาหรือไม่ Maurice Lacroix จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อผู้ใช้สำหรับการดำเนินการหรือการไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าว 6.4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่ส่งมา หรือลบโพสต์ใดๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลเลยก็ตาม รวมถึงหากการส่งเนื้อหาหรือการโพสต์ดังกล่าวละเมิด ToU เหล่านี้ตามดุลยพินิจของเรา

ส่วนที่ 7 – ลิงก์

7.1. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงไม่รับประกัน และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของบุคคลที่สาม หรือต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม

7.2. หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่ดำเนินการและให้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ และทำความเข้าใจก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ หากมีคำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณควรส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง

7.3. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ตีกรอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นใด หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา หน้าใดๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือไปยังเนื้อหา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ส่วนที่ 8 - ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูล

8.1. เราทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรเชื่อมั่นหรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันสมัยมากกว่า การเชื่อมั่นในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

8.2. เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลประวัติบางอย่าง ข้อมูลประวัตินี้ไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่านี่เป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

8.3. รูปถ่ายและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และบริการนี้ได้รับการนำเสนอให้เหมือนจริงที่สุด อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์รับชมหรือจอแสดงผลของผู้ใช้อาจส่งผลต่อความถูกต้องของสีผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

8.4. ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์หรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาขนส่ง และความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูล หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว)

8.5. เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดต แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรใช้วันที่อัปเดตหรือรีเฟรช ซึ่งระบุในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบ่งชี้ว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการแก้ไขหรืออัปเดตแล้ว

8.6. เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาและบริการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา (ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุง) และรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่รวมการรับประกันหรือการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เนื้อหาหรือบริการ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในการทำงาน หรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัยจากโปรแกรมที่เป็นอันตราย (เช่น ไวรัส บั๊ก มัลแวร์ หรือสิ่งที่คล้ายกัน) หรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ และปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

ส่วนที่ 9 - การปฏิเสธการรับประกัน และข้อจำกัดการรับผิด

9.1. เราไม่รับประกัน รับรอง หรือยืนยันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันสมัย ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

9.2. เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

9.3. คุณตกลงว่าเราอาจลบบริการใดๆ ออกโดยไม่กำหนดช่วงเวลา หรือยกเลิกบริการใดๆ ได้ตลอดเวลาเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

9.4. คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการนี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการนั้น (ยกเว้นที่เราระบุไว้อย่างชัดเจน) มีให้คุณใช้งาน 'ตามสภาพ' และ 'ตามที่มี' โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด

9.5. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยังรับรองว่าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดที่อาจเกิดขึ้นจากเรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา นักศึกษาฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้ออกใบอนุญาตในรูปแบบใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
(i) ความสูญเสียและความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดของเรา
(ii) ความสูญเสียและความเสียหายทางอ้อม
(iii) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือการไม่สามารถใช้เช่นเดียวกันได้ หรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของประสิทธิภาพ ความล่าช้าในการดำเนินงานและการส่งข้อมูล การหยุดชะงัก ข้อผิดพลาด การละเลย ไวรัส หรือความล้มเหลวของเว็บไซต์
(iv) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณอาจได้รับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลจาก:
o ความล้มเหลวของคุณในการปกป้องรายละเอียดบัญชีของคุณ
o การเชื่อมั่นในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ เนื้อหา หรือสิ่งที่ส่งมา หรือ
o การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราอาจทำกับเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหา หรือ
o การหยุดชะงักชั่วคราว หรือการหยุดอย่างถาวรในการให้บริการและเนื้อหา
(v) การไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้ ToU เหล่านี้ ในกรณีที่ความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ เหตุสุดวิสัยนั้นหมายถึงเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่ได้เกิดจาก Maurice Lacroix ไม่ว่าจะคาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการของรัฐหรือของรัฐบาล การจลาจล การก่อความไม่สงบ สงคราม การนัดหยุดงาน การปิดงาน การชะลอตัว การขาดแคลนพลังงานเป็นเวลานาน การระบาด การระบาดใหญ่ (รวมถึงการระบาดใหญ่ของโควิด-19) อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่าและการระเบิด หรือเหตุการณ์หรือสภาวะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

9.6. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด Maurice Lacroix กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา นักศึกษาฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้ออกใบอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย การเรียกร้อง หรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ที่เป็นการลงโทษ พิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน หรือความเสียหายใดที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จัดหาโดยการใช้บริการ หรือรับผิดชอบต่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใดๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการหรือเว็บไซต์ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม

9.7. เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญ ความรับผิดของเราจึงจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

9.8. ไม่มีข้อความใดใน ToU เหล่านี้ที่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราสำหรับ (i) การเสียชีวิตและการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา (ii) สำหรับการฉ้อโกง การบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล และความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ (iii) สำหรับความรับผิดอื่นใดที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นได้

ส่วนที่ 10 - การชดใช้ค่าเสียหาย

10.1. ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และไม่ดำเนินการใดกับ Maurice Lacroix และบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ นักศึกษาฝึกงาน และพนักงาน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจาก (i) การที่คุณละเมิด ToU เหล่านี้ หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิง และ/หรือ (ii) การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณภายใต้ ToU เหล่านี้ และ/หรือ (iii) การส่งเนื้อหาใดๆ ที่คุณทำระหว่างการส่งข้อมูลของบริการ และ/หรือ (iv) การที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

10.2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับและมอบหมายการป้องกันและควบคุมพิเศษในการเรียกร้อง ความต้องการ และการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ และคุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราและผู้ที่เราแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ป้องกันการเรียกร้อง ความต้องการ และการดำเนินการเหล่านี้

ส่วนที่ 11 - การแยกส่วนที่เป็นโมฆะ

11.1. ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ของ ToU เหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงสามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าถูกตัดออกจาก ToU เหล่านี้ การตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลืออยู่

ส่วนที่ 12 - ข้อตกลงทั้งหมด

12.1. ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของ ToU เหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

12.2. ToU เหล่านี้ และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใดๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และความเข้าใจระหว่างคุณกับเรา และควบคุมการใช้บริการของคุณ โดยใช้แทนข้อตกลง การสื่อสาร และข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่ทำขึ้นพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ToU เวอร์ชันก่อนหน้าใดๆ)

12.3. ความคลุมเครือใดๆ ในการตีความ ToU เหล่านี้จะไม่ถูกตีความขัดต่อฝ่ายร่าง

ส่วนที่ 13 - กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท

13.1. ToU เหล่านี้และข้อตกลงฉบับแยกใดๆ ซึ่งเราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย) เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ของสถานที่พำนักของคุณ

13.2. ข้อพิพาททั้งหมดหรือภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ ToU เหล่านี้จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือเขตอำนาจศาลของศาลในถิ่นที่อยู่ของคุณ หากมีการระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ส่วนที่ 14 - ข้อมูลการติดต่อ

14.1. หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ ToU ของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

โดยการส่งไปรษณีย์ไปที่: Maurice Lacroix, สาขา Medinova AG, รู เดส์ รังจิเยร์ 21, CH-2350 แซนเญอเลชิเยร์, สวิตเซอร์แลนด์

โดยอีเมลไปที่: info@mauricelacroix.com

นอกจากนี้ยังสามารถไปที่หน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์เพื่อฝากข้อความ แล้วเราจะตอบกลับคุณผ่านทางอีเมล

ค้นหาบูติค

ค้นหาตามประเทศ เมือง หรือรหัสไปรษณีย์ที่ใกล้คุณที่สุด

หรือ